حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

اظهارات نيازی در مورد پرونده بازجويان پرونده قتل های زنجيره ای

niyazi گروه حوادث: افرادي از نهاد رياست جمهوري و قوه قضاييه كه نوار ويديويي از بازجويي و شكنجه شدن متهمان قتل هاي زنجيره اي را تكثير كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.
ضمناً پرونده «سعيد منتظري» كه با اين افراد در تكثير نوارها دست داشته است در دادگاه ويژه روحانيت تحت رسيدگي است.
محمد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين مطلب در يك گفت وگوي مطبوعاتي به سؤالات خبرنگاران در زمينه پرونده هاي قضايي نيروهاي مسلح، رسيدگي به پرونده بازجويان كه متهمان قتلهاي زنجيره اي را شكنجه مي كردند، احكام متهمان قتلهاي زنجيره اي، شناسايي عوامل تكثير نوار ويديويي از بازجويي و شكنجه شدن متهمان قتل هاي زنجيره اي، تكذيب خانواده فروهر در رابطه با اعلام رضايت شان در مورد محكومان قتل هاي زنجيره اي و ديگر مسائل مربوط به سازمان قضايي پاسخ داد.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره رسيدگي به پرونده بازجوياني كه متهمان قتل هاي زنجيره اي را هنگام بازجويي، شكنجه كرده بودند گفت: قبل از اينكه فيلم بازجويي و شكنجه شدن متهمان قتل هاي زنجيره اي تكثير و دست به دست بچرخد و يا روي خط اينترنت برود، متهمان قتل هاي زنجيره اي به عنوان شاكي با مراجعه به دادسراي نظامي تهران شكايتي را عليه بازجويان خود تسليم دادستان نظامي كردند و چون شكايت آنان از اهميت خاصي برخوردار بود، بلافاصله توسط معاون دادستان نظامي شكايت آنان پيگيري شد و وي طي ۵۸ جلسه تحقيق و بازجويي از متهمان ـ بازجويان ـ و شاكيان پرونده با صدور كيفرخواست پرونده بازجويان را براي رسيدگي به دادگاه نظامي ارجاع كرد. وي با اشاره به اينكه معاون دادستان نظامي چون پرونده قتل هاي زنجيره اي يك پرونده ملي محسوب مي شد و عوامل آن قصد توطئه، نفاق افكني، كودتا و ضربه زدن به كشور را داشتند، تحقيقات مفصلي را انجام داده است، گفت: معاون دادستان نظامي پس از بازديد از بازداشتگاه متهمان قتل هاي زنجيره اي و بهداري زندان و با تحقيق از آنان و بازجوياني كه متهم به شكنجه و آزار و اذيت شده بودند، گزارش مفصل و جامعي تهيه و به دادگاه نظامي ارسال كرد.
وي ادامه داد: در گزارش معاون دادستان نظامي آمده است: پس از مطالعه دهها جلد پرونده قتل هاي زنجيره اي و ۵۸ جلسه بازجويي از شاكيان و متهمان پرونده و بازبيني ۳۰۰ساعت نوار ويديويي از جلسات بازجويي متهمان قتل هاي زنجيره اي بازجويان ـ متهمان پرونده ـ آنان مرتكب خطا و جرم شده اند.
نيازي گفت: در گزارش معاون دادستان نظامي همچنين آمده است: فيلم سه ساعته كه تكثير شده است، از بين ۳۰۰ساعت نوار ويديويي از ۵۸ جلسه تحقيق و بازجويي از متهمان قتل هاي زنجيره اي كه توسط بازجويان صورت گرفته است بطور گزينشي تهيه شده است. ضمناً اين فيلم سه ساعته يك فيلم مونتاژ شده از ۱۰۰ حلقه نوار ويديويي است كه در مراحل بازجويي، جلسات تحقيق در بعضي از مواقع از حالت عادي خارج شده است كه بازجويان به دنبال كشف حقايق بودند كه متهمان خارج از موضوع صحبت نكنند و يا اطلاعات دروغ ندهند كه اين حركات و حالات بازجويان و متهمان قتل هاي زنجيره اي در فيلم مشهود است و اگر نامي از مسؤولي برده شده است در همين راستا است.
وي گفت: ما معتقد هستيم كه آنان خطا و مرتكب جرم شده اند و بازجويان به عنوان متهمان جديد پرونده در دادگاه محاكمه و مجرم شناخته شدند و دادگاه آنان را به شديدترين مجازات محكوم كرده است و اگر مجازات آنان با جرمشان تناسب ندارد بايد خود قاضي پرونده پاسخگو باشد و از احكام صادره خود دفاع كند.
وي افزود: متهمان پرونده به رأي محكوميت خود اعتراض كرده اند و امروز ـ سه شنبه ۲۸ خردادماه ـ مهلت ۲۰ روزه آنان پايان يافته است و پرونده براي رسيدگي به اعتراض متهمان به دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهدشد.
وي درباره فيلم شكنجه متهمان قتل هاي زنجيره اي گفت: كساني كه از ۱۰۰ حلقه نوار ويديويي به مدت ۳۰۰ ساعت يك فيلم گزينشي ۳ ساعته تهيه و تكثير كرده اند، از حقه هاي سينمايي استفاده كرده اند و اين فيلم از نظر كارشناسان و اهل فن ارزشي ندارد. ضمناً اول فيلم مونتاژ شده پس از ۸۷ ساعت جلسه بازجويي شروع مي شود كه اين مسأله كاملاً در فيلم مشخص است كه آنان بخاطر اهدافي كه داشته اند اين فيلم سه ساعته را در خارج از كشور، مونتاژ، تهيه و تكثير كرده اند.
نيازي در پاسخ به سؤال خبرنگار قضايي ما مبني بر اينكه سازمان قضايي طي اطلاعيه اي اعلام كرده: فرزندان فروهر رضايت خودشان را درباره محكومان قتل هاي زنجيره اي اعلام كرده اند، در صورتي كه فرزندان فروهر خبر سازمان قضايي را تكذيب كرده اند، گفت: من نيز اين خبر را شنيدم و خيلي تعجب كردم. سپس نيازي با نشان دادن چند سند كه به دست خط خانواده اولياي دم ـ پرستو و آرش فروهر و مادر پروانه اسكندري مجد ـ همسر داريوش فروهر ـ بود، به خبرنگاران گفت: براساس رأي شعبه ۵ دادگاه نظامي متهماني كه مرتكب قتل شده بودند دادگاه آنان را به قصاص نفس ـ اعدام ـ محكوم كرده است. اما پرستو و آرش فروهر در ارديبهشت ماه سال گذشته با مراجعه به كنسولگري شهر فرانكفورت ـ آلمان ـ رضايت خودشان را نسبت به دو محكوم به نامهاي «محمد جعفرزاده گلبايي» فرزند «محمد» و «علي ـ مصطفي ـ محسني» فرزند عباس اعلام كردند.
وي افزود: ديوانعالي كشور پس از رسيدگي به پرونده متهمان ايراداتي گرفت و دادگاه پس از برطرف كردن نواقص اعلام شده از سوي ديوانعالي كشور، حكم جديدي براي متهمان پرونده نسبت به دو متهمي كه توسط اولياي دم فروهر بخشيده شده بود، صادر كرد و دادگاه هركدام از آنان را به ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم كرد و بزودي پرونده متهمان قتل هاي زنجيره اي براي بررسي نهايي مجدداً به ديوانعالي كشور ارجاع خواهدشد.
وي ادامه داد: البته احكام متهماني كه «مختاري» و «پوينده» را به قتل رسانده اند، سرجاي خود باقي است و آنان نيز به قصاص نفس ـ اعدام ـ محكوم شده اند.
وي افزود: «نصرت دارابيان» مادرخانم فروهر به عنوان اولياي دم با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي رضايت خود را نسبت به قاتلان دخترش به نامهاي «محمدجعفرزاده گلبايي» و «علي ـ مصطفي ـ محسني» اعلام كرد. رئيس سازمان قضايي درباره متهمان قتل هاي زنجيره اي كه در مراحل بازجويي تحت شكنجه اعتراف كرده اند، گفت: در اصل ۳۸ قانون اساسي آمده است، اعتراف و اقرارگرفتن از طريق شكنجه وجاهت قانوني ندارد و اكنون نيز لايحه اي در اين زمينه تهيه و در مجلس مطرح مي باشد.
رئيس سازمان قضايي درباره نحوه تكثير نوار شكنجه شدن متهمان قتل هاي زنجيره اي گفت: «رئيس جمهوري و رئيس قوه قضاييه با مطرح شدن اين قضيه پيگيرماجرا شدند و ما براي آن دو بزرگوار دو نسخه از فيلم بازجويي متهمان قتل هاي زنجيره اي را به همراه اسناد و مداركي براي نهاد رياست جمهوري و قوه قضاييه فرستاديم كه اين دو نسخه نوار ويديويي براي رئيس جمهوري و رئيس قوه قضاييه بود تا در جريان كار قراربگيرند. اما متأسفانه دونسخه نوار ويديويي در اختيار افراد غيرمسؤول قرارگرفته شد. كه صلاحيت نگه داشتن نوارها را نداشتند كه در بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري يكي از عناصر متخلف اين كار را انجام داد. در ضمن تهيه اين فيلم با مسؤوليت نمايندگان رئيس جمهوري، رئيس قوه قضاييه و يا كارشناساني كه زيرنظر آنان كار مي كرده اند، صورت گرفته است كه اين دو نوار ويديويي از نهاد رياست جمهوري و قوه قضاييه دست به دست چرخيده و تكثير شده است و حتي روي خط اينترنت نيز رفته است كه پخش اين نوار ويديويي بازتاب منفي را دربرداشته است.
وي افزود: در اين رابطه عده اي از جمله «سعيد منتظري» كه فيلم در خانه وي پيدا شده است، دستگير شده اند كه پرونده متهمان در دادگاه ويژه روحانيت تحت رسيدگي است. وي گفت: البته ما كاربازجويان ـ متهمان پرونده ـ را تأييد نمي كنيم و آنان مي بايستي براي اعتراف گرفتن و بازجويي از متهمان پرونده، از شيوه هاي قانوني استفاده مي كردند. آنان وقتي خودشان فيلم ويديويي كه از متهمان خود بازجويي مي كردند را نگاه مي كردند بسيار متأثر شدند و گفتند: ما در كوران كار متوجه اعمال خود نبوديم. وي درباره ساخت و ساز در محوطه كاخ احمدشاهي گفت: موضوع كاخ احمدشاهي از سال ۷۰ مطرح است و اختلافاتي بين ميراث فرهنگي و بسيج و يا سپاه پاسداران مستقر در كاخ احمدشاهي وجود داشت كه شعبه ۵ دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايت سازمان ميراث فرهنگي جلساتي را با طرفين پرونده و حتي فرماندهان ذيربط برگزار كرد و چون كاخ احمدشاهي جزو آثار باستاني و تاريخي محسوب شده است كليه ساخت وسازها در محوطه كاخ احمدشاهي متوقف شد و مقرر گرديد هرگونه ساخت وساز با اجازه متولي آن كه سازمان ميراث فرهنگي باشد صورت گيرد.
http://iraninstitute.com/1381/810329/html/casual.htm#s122535
                                                                                  

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 25, 2008 در 10:28 ق.ظ.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: