حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

گزارش مستند ارزيابی تغييرات شاخصهای آمار وضعيت زنان در ايران طی سه دهه گذشته

leave a comment »

معاون آمار و اطلاعات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در آستانه هفته زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گزارش مستند آماري مربوط به زنان در ابعاد مختلف جمعيتي، آموزشي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي را ارائه داد.

به گزارش سرويس «زنان» ايسنا، ناهيد اعظم رام پناهي با اشاره به اهميت اطلاعات آماري در تحليل وضعيت موجود زنان در كشور و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي نيل به وضعيت مطلوب، روند رشد و تغييرات شاخص‌هاي آماري زنان را طي سه دهه گذشته از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون را ارائه داد.
جمعيت زنان در سال گذشته ‌٣٤ ميليون و ‌٣٩٥ هزار و ‌٧٢٠ نفر برآورد شده است. متوسط رشد جمعيت زنان طي دهه گذشته برابر ‌٥٢/١ بوده است. اين در حالي است كه درصد جمعيت زنان نسبت به جمعيت كل كشور در سال ‌١٣٨٥، ‌٠٥/٤٩ درصد برآورد شده است.
هرم سني جمعيت در سال ‌١٣٨٣ نشان مي‌دهد ‌٥٣/٢٨ درصد جمعيت زنان زير ‌١٥ سال و ‌٩٦/٥٤ درصد جمعيت زنان زير ‌٢٥ سال قرار داشته‌اند، بدين معني كه درصد قابل توجهي از جمعيت زنان به سمت سنين جوان‌تر تمايل دارد. نسبت جنسي در سال ‌١٣٨٥، برابر ‌٨٧/١٠٣ بوده است بدين معني كه به ازاي هر ‌٨٧/١٠٣ مرد ‌١٠٠ زن وجود داشته است و اين در حالي است كه تغييرات نسبت جنسي، نسبت به سه دهه گذشته به ميزان ‌٢٧/٢ كاهش داشته است بدين معني كه در سه دهه گذشته نسبت تعداد زنان به مردان فاصله بيشتري داشته است.
ميانگين سن در اولين ازدواج
در سال ‌١٣٨٠، ‌٤/٢٣ سال براي زنان و ‌١/٢٦ سال براي مردان برآورد شده است و تغييرات اين شاخص در مورد زنان نسبت به سال ‌٧٥ يك سال و نسبت به سه دهه گذشته ‌٧/٣ سال افزايش داشته است.
نسبت طلاق به ازدواج
در سال ‌١٣٨٥، ‌٥٣/١١ درصد گزارش شده است و تغييرات اين شاخص نسبت به سال ‌٧٥، ‌٦٣/٣ درصد افزايش داشته است.
درصد تجرد قطعي زنان
در سال ‌١٣٨٣، ‌١/٢ درصد و درصد تجرد قطعي مردان يك درصد گزارش شده است. تغييرات اين شاخص نسبت به سه دهه گذشته براي زنان ‌٣/١ درصد افزايش و براي مردان ‌٢/٠ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
اميد به زندگي زنان در بدو تولد
در سال ‌١٣٨٤، ‌٠٧/٧٤ سال و اميد به زندگي مردان ‌٣٦/٦٩ سال برآورد شده است.
تغييرات اين شاخص براي زنان نسبت به سال ‌٧٥، ‌٤٧/٤ سال و نسبت به سه دهه گذشته ‌٨٤/١٧ سال افزايش داشته است.
ميزان باروري كل (TFR)
در سال ‌١٣٨٣ (ميانگين تعداد فرزنداني كه يك زن در سنين باروري بدنيا مي‌آورد، ‌٨٣/٢ فرزند برآورد شده است كه نسبت به دهه گذشته ‌٣/١ و نسبت به سه دهه گذشته ‌٤٧/٣ كاهش داشته است و اين مساله حاكي از كنترل جمعيت در كشور طي سال‌هاي گذشته بوده است.
تحليل: روند رشد جمعيت، نسبت جنسي، هرم سني جمعيت زنان و نرخ افزايش اميد به زندگي در زنان مطابق با آمار فوق حاكي از آن است كه گرچه جمعيت زنان كشور نسبت به مردان كمتر است اما در مقايسه با سال‌هاي قبل فاصله نسبت جنسي در حال كاهش است، ‌اين در حالي است كه بيش از نيمي از جمعيت زنان زير ‌٢٥ سال و در سن باروري هستند و در دهه‌هاي آينده اين سير همچنان فزاينده خواهد بود.
حال با توجه به اين روند مي‌توان به عمق و دامنه گسترش مسائلي همچون افزايش ميانگين سن ازدواج، افزايش نرخ تجرد قطعي، افزايش نسبت طلاق به ازدواج و افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار به عنوان مشكلات عمده و اساسي جمعيت جوان كشور به ويژه زنان پي برد و لذا توجه و برنامه‌ريزي متخصصان و مسوولان امور اجتماعي و فرهنگي كشور را مي‌طلبد.
از سوي ديگر روند كاهش ميزان باروري اگرچه هنوز در مقايسه با نرخ رشد جمعيت كشور قابل توجيه است لكن ضروري است به صورت مدبرانه و با نگاه دراز مدت كنترل و هدايت شود به نحوي كه گرايش فرهنگ عمومي جامعه به سمت دو شاخص معيوب فرار از ازدواج و به دنبال آن فرار از فرزند پروري سوق پيدا نكند، به طوري كه در آينده شاهد كاهش خانواده هسته‌اي در تركيب جمعيت و رشد جمعيت مجردان و جمعيت زوجين بدون فرزند و رشد بي‌رويه زنان سرپرست خانوار باشيم.
در عرصه اجتماعي:
توزيع نسبي زنان شاغل ‌١٠ ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت شاغلان در سال ‌١٣٨٣، ‌٣/١٣ درصد برآورد شده كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌٣/١ درصد افزايش داشته و نسبت به سه دهه گذشته ‌٥/٠ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
نرخ اشتغال زنان:
يعني توزيع نسبي زنان شاغل ‌١٠ ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت زنان فعال در ‌١٣٨٣، ‌١٤/٨٢ درصد گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌٧٥، ‌٤٦/١ درصد و نسبت به سه دهه گذشته ‌٤٦/٤ درصد كاهش داشته است. لازم به ذكر است درصد جمعيت فعال زنان نسبت به كل جمعيت زنان در سال ‌١٣٨٣، ‌٣٤/١١ درصد برآورد شده است و در اين جمعيت زنان خانه‌دار (‌٠٨/٦١ درصد) و دانش‌آموزان و دانشجويان (‌٣٤/٢٣ درصد) در نظر گرفته نشده‌اند.
تعدد كاركنان زن مشمول و غير مشمول استخدام كشوري:
در سال ‌١٣٨٤، ‌٧٨٨ هزار و ‌٤٨٨ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٥٣/١٤ درصد افزايش داشته‌ است.
توزيع نسبي كاركنان زن مشمول و غير مشمول قانون استخدام كشوري به كل كاركنان كشور:
در سال ‌١٣٨٤، ‌٤٦/٣٤ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٢٩/٥ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي زنان بيكار جوياي كار ‌١٠ ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت بيكار:
در سال ‌١٣٨٣، ‌١/٢٥ درصد گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌٧٥، ‌٤/٦ درصد افزايش و نسبت به سه دهه گذشته ‌١/١ درصد كاهش داشته است.
نرخ بيكاري زنان:
يعني توزيع نسبي زنان بيكارجوياي كار ‌١٠ ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت زنان فعال در سال ‌١٣٨٣، ‌٨١/١٧ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌٧٥، ‌٤١/٤ درصد و نسبت به سه دهه گذشته ‌٤١/١ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار به كل سرپرستان خانوار كشور:
در سال ‌١٣٨٣، ‌٤/٩ درصد برآورد شده است و اين شاخص نسبت به سال ‌١٣٧٥ يك درصد و نسبت به سه دهه گذشته ‌٢/٢ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعيت زنان بالاي ‌١٥ سال:
در سال ‌١٣٨٣، ‌٤/٦ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌١/١ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي زنان بيمه شده تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نسبت به كل بيمه شدگان:
در سال ‌١٣٨٤، ‌٧٩/٨ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌٦/١ درصد افزايش داشته است. تعداد زنان بيمه شده در سال ‌١٣٨٤، ‌٦٥٥ هزار نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌٧٨ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي مستمري بگيران زن از كميته امداد خميني به كل مستمري بگيران:
‌در سال ‌١٣٨٤، ‌٧/٦٤ درصد برآورد شده است كه نسبت به سال ‌١٣٧٨ ، شش درصد افزايش داشته است.
تعداد مستمري بگيران زن از كميته امداد امام خميني‌ در سال ‌١٣٨٤، دو ميليون و ‌٦٦٠ هزار و ‌١٥ نفر گزارش شده است كه نسبت به سال ‌١٣٧٨، ‌٦٧/١٦ درصد افزايش داشته است.
در عرصه آموزشي:
توزيع نسبي زنان با سواد نسبت به كل با سوادان كشور:
در سال ‌١٣٨٣، ‌٥/٤٦ درصد برآورد شده است كه اين رقم طي سه هه گذشته ‌٢/١٠ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي زنان با سواد نسبت به جمعيت زنان بالاي شش سال:
در سال ‌١٣٨٣، ‌١٦/٨٠ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌٦٨/٤٤ درصد افزايش داشته است.
تعداد دختران دانش آموز در سال تحصيلي ‌٨٥-1384، ‌٧ ميليون و ‌٤٢٨ هزار و ‌٩١ نفر گزارش شده است. توزيع نسبي دانش آموزان دختر نسبت به جمعيت زنان بين شش تا ‌٢٠ ساله در سال تحصيلي ‌٨٤-1383، ‌٣٤/٦٧ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال تحصيلي ‌٧٦-1375، ‌٠٥/٥ درصد كاهش و نسبت به سه دهه گذشته ‌٢٤/٢٤ درصد افزايش داشته است.
تعداد كاركنان زن آموزش و پرورش در سال ‌٨٤-1383، ‌٥٢٧ هزار و ‌٤٣٣ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌٣/٢٩٧ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي كاركنان زن آموزش و پرورش نسبت به كل كاركنان آموزش و پرورش:
در سال تحصيلي ‌٨٤-1383، ‌٤/٥٠ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌٢/٣ درصد افزايش داشته است.
تعداد آموزشياران زن نهضت سواد آموزي در سال ‌١٣٨٤، ‌٤٠ هزار و ‌١٧٠ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به دو دهه گذشته ‌٤١/٦٤ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي آموزشياران زن نهضت سواد آموزي نسبت به كل آموزشياران در سال ‌١٣٨٤، ‌٧٤/٨٤ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به دو دهه گذشته ‌٩٤/١٩ درصد افزايش داشته است.
تعداد سواد آموزان زن در سال ‌١٣٨٤، يك ميليون و ‌١٠٠ هزار و ‌٢٤٤ نفر بوده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌١١/٢١ درصد افزايش و نسبت به سال ‌١٣٦٥، ‌٩٥/٥١ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي سواد آموزان زن نسبت به كل سواد آموزان در سال ‌١٣٨٤، ‌١٨/٨٦ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به دو دهه گذشته ‌٣٨/١٩ درصد افزايش داشته است.
تعداد پذيرفته شدگان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد:
در سال تحصيلي ‌٨٥-1384، ‌٣٩٠ هزار و ‌٣٠٦ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌٧٦-1375، ‌٩٦/١٩٢ درصد و نسبت به سه دهه گذشته ‌٢٧ برابر افزايش داشته است.
توزيع نسبي پذيرفته شدگان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل پذيرفته شدگان در سال تحصيلي ‌٨٥-1384، ‌٧٨/٥٤ درصد بوده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌٧٧/١٥ درصد افزايش داشته است.
تعداد دانشجويان زن در مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و آزاد:
در سال تحصيلي ‌٨٤-1383، ‌١٧٦ هزار و ‌٢٣٩ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌٧٦-1375، ‌٨/١١ درصد و نسبت به سال ‌٥٦-1355، ‌٤/٢١ درصد افزايش داشته است.
تعداد كادر آموزشي زن در مراكز عالي كشور اعم از دولتي و آزاد در سال تحصيلي ‌٨٥-138، ‌٢٤ هزار و ‌٥٧٩ نفر گزارش شه است كه اين رقم نسبت به سال تحصيلي ‌٧٦-1375، ‌٩/١٥٩ درصد افزايش داشته است.
توزيع نسبي كادر آموزشي زن در مراكز آموزش عالي اعم از دولتي و آزاد نسبت به كل كادر آموزشي: در سال تحصيلي ‌٨٥-1384، ‌١٣/٢٠ درصد گزارش شدهاست كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ‌٣٨/٥ درصد افزايش داشته است.
در عرصه سياسي:
تعداد زنان داوطلبان براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم ‌٨٢٨ نفر بوده است كه اين رقم نسبت به داوطلبان زن دوره اول مجلس شوراي اسلامي بيش از ‌١٢ برابر شده است.
توزيع نسبي داوطلبين زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم نسبت به كل داوطلبان دوره هفتم ‌١٣/١٠ درصد بوده است كه اين رقم نسبت به دوره اول ‌٣٤/٨ درصد رشد داشته است.
تعداد نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم ‌١٢ نفر است كه اين رقم نسبت به نمايندگان زن دوره اول مجلس شوراي اسلامي ‌٢٠٠ درصد رشد داشته است.
توزيع نسبي نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم نسبت به كل نمايندگان مجلس ‌٢٥/٤ درصد بوده كه اين رقم نسبت به دور اول ‌٢١/٠ رصد رشد داشته است.
تعداد زنان داوطلب براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم ‌٥٨ هزار و ‌٦٧٢ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به زنان داوطلب شوراهاي اسلامي دوره اول ‌٣٦/١٩ درصد كاهش داشته است.
توزيع نسبي زنان داوطلب شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم نسبت به كل داوطلبان اين دوره ‌٦٨/٢ درصد بوده است كه اين رقم نسبت به دوره اول ‌٥٢/٠ درصد رشد داشته است.
تعداد زنان عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم ‌٢٣٣٦ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به دوره اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا ‌٧٠ درصد رشد داشته است.
توزيع نسبي منتخبان زن شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم نسبت به كل منتخبي ‌٥/١ درصد بوده است كه اين رقم نسبت به دوره ‌٦٦/٠ درصد رشد داشته است.
تعداد زنان شاغل در پست‌هاي مديريت و سرپرستي دستگاه‌ها نسبت به كل مديران:
در سال ‌١٣٨٠، ‌٩٣/٦ درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٨، ‌٧/١ درصد افزايش داشته است.
تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان كه تا پايان سال ‌١٣٨٥ كه (در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، صنفي، تخصصي و خيريه‌اي) اجازه فعاليت گرفته‌اند به ‌٧٣٦ تشكل رسيده است كه اين رقم در دهه گذشته بيش از ‌١٢ برابر رشد داشته است.
تحليل:‌ با توجه به جمعيت ‌٦١ درصدي زنان خانه‌دار و گسترش مناسبات و امكانات نوين جامعه امروز، افزايش ساعات اوقات فراغت زنان، افزايش سطح مطالبات و توقعات زنان، افزايش نرخ سوادي زنان و بويژه افزايش چشمگير تعداد زنان خانه‌دار تحصيل‌كرده دانشگاهي كه به دليل عدم تناسب رشد تعداد زنان دوره ديده و تحصيل كرده با رشد فرصت‌هاي شغلي مناسب، موجب افزايش نرخ بيكاري زنان جوياي كار طي دوره‌هاي اخير شده است، ضروري است توجه مسوولان و متخصصان به هدايت بهينه و بهره وري شايسته از پتانسيل و نيروي بالقوه زنان خانه‌دار معطوف شود و همراه با آن محاسبه ارزش كار خانگي زنان در اقتصاد كشور و در درآمد سرانه ملي، لحاظ كردن جمعيت زنان خانه دار در اقشار فعال جمعيت، همچنين بيمه زنان خانه دار و ايجاد و افزايش مشاغل از راه دور، پاره وقت و متناسب با وظايف و مسووليت‌هاي زناشويي زنان جلب شود كه بالطبع پرداختن به اين امور باعث افزايش سلامت رواني و رضايتمندي زنان از حيات فردي و خانوادگي و اجتماعي خود خواهد شد.
بديهي است اگر اين امور در يك سيستم جامع و فراگير مديريت و هدايت نشود بيم آن مي‌رود كه مسائلي همچون پديده افزايش ورود دختران به دانشگاه‌ها كه به خودي خود امري مثبت و از نشانه‌هاي توسعه يافتگي جامعه اسلامي ما است، تبديل به نقطه بحران و فشار در بهداشت رواني زنان و روابط خانوادگي آنان و مسائل اجتماعي اين قشر شود.
از سوي ديگر با وجود آنكه نقش زنان تحصيل كرده جوياي كار با مدارك تحصيلي همچنان در حال افزايش است لكن اشتغال به كار زنان در پست‌هاي مديريتي هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد به طوري كه طبق آخرين آمار كمتر از ‌٧ درصد مديران كشور را زنان تشكيل مي‌دهند.
رشد ‌١٢ برابري تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان نسبت به سال‌هاي گذشته بيانگر اين مطلب است كه زنان دوره ديده و كارآمد در جهت جبران كمبود فرصت‌هاي شغلي رسمي براي به كار گرفتن توانمندي‌هاي خود در عرصه‌هاي اجتماعي، گرايش روز افزوني به تاسيس و راه‌اندازي سازمان‌هاي غيردولتي كرده‌اند، اگرچه بسياري از اين سازمان‌ها در امور فرهنگي ، اجتماعي، صنفي و خيريه‌اي مشغول به فعاليت هستند، لكن از آنجا كه بعضا برخي از اين سازمان‌ها براي حل مسائل مالي و اداره امور خود مجبور به مراجعه به سازمان‌ها و مجامع بين المللي مي شوند،‌ به طور طبيعي آن‌ها در محدوده برنامه‌ها و طرح هاي اين گونه مجامع هدايت و سازماندهي مي‌شود. از اين روست كه مسوولان و متوليان امور فرهنگي و اجتماعي كشور ‌بايد بيش از پيش به ساماندهي و بهره‌وري شايسته از نيروهاي بالقوه زنان توانمند بپردازند.
در عرصه فرهنگي:
تعداد كتاب‌هاي منتشر شده توسط زنان نويسنده و اهل قلم ايران:
در سال ‌١٣٧٩، ‌٥٦١٣ نسخه بوده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٢١/٧٤ درصد افزايش داشته است.
تعداد زنان اهل قلم و صاحب اثر در سال ‌١٣٧٩، ‌٢٨١١ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٨٤/٢٧٠ درصد رشد داشته است.
تعداد زنان ناشر در سال ‌١٣٧٩، ‌١٣٦ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٣٢/٥٦ درصد رشد داشته است.
تعداد آثار زنان فيلم ساز كه در سال ‌١٣٧٩ در جشنواره‌هاي بين المللي خارج از كشور مطرح شده‌اند، ‌٢٦٨ مورد بوده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٦، ‌٥/٧٣٧ درصد رشد داشته است.
تحليل: متاسفانه آمار شاخص‌هاي فرهنگي مربوط به زنان به طور دقيق موجود نيست و تنها در يك طرح تحقيقي از سوي دفتر امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال ‌١٣٨٠ آمار و ارقام تعداد زنان صاحب آثار فرهنگي طي دوره ‌١٣٧٦ تا ‌١٣٧٩ عرضه شد كه متاسفانه از آن تاريخ تاكنون اين آمار به روز رساني نشده است.
تعداد بانوان ورزشكار تحت پوشش هيات‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني كشور در سال ‌١٣٨٤، ‌٦٣٢ هزار و ‌٨٠٤ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌٨/٣٩ درصد كاهش و نسبت به سال ‌١٣٦٥، بيش از دو برابر افزايش داشته است.
تعداد مربيان و داوران ورزش بانوان كشور در سال ‌١٣٨٤، ‌٥٣ هزار و ‌١٧٥ نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال ‌١٣٧٥، ‌٩٤ بيش از دو برابر افزايش داشته است.
تحليل: آمار مربوط به تعداد بانوان ورزشكار در سال ‌١٣٨٤ پس از تصويب طرح ادغام انجمن‌هاي ورزشي بانوان در فدراسيون‌هاي ورزشي گزارش شده است و به همين دليل نسبت به سال ‌١٣٧٥ كاهش نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه قبل از تصويب اين طرح بطور مثال آمار ارائه شده در زمينه تعداد بانوان ورزشكار تحت پوشش هيات‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني كشور در سال ‌١٣٨٢ بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر گزارش شده بود كه اين مسئله يا به دليل تفاوت نحوه آمارگيري و تعريف شاخص‌ مربوطه در سيستم قبلي و سيستم فعلي است و يا واقعا نتيجه تصويب اين طرح است.
در هر صورت روند حضور زنان در عرصه‌هاي ورزشي طي سالهاي اخير‌ چه در ابعاد حرفه‌اي و چه در ابعاد غيرحرفه‌اي در حال افزايش است كه به خودي خود گامي مثبت در جهت افزايش بهداشت و سلامت جسمي و رواني زنان و دختران محسوب مي‌شود.

اصالت:
هفته‌نامه بازار کار

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 13, 2008 در 5:15 ب.ظ.

نوشته شده در گزارش گفتگو جُستار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: